Projecte Rius

Campanyes d'inspecció de riusSemestralment (primavera i tardor) es realitza la inspecció del riu, en el nostre cas, el riu Ripoll davant de Les Cases de les Arenes.

La finalitat d'aquesta inspecció és la de conèixer el riu i la seva ribera, comprovar l' estat físic i químic de la seva aigua, detectar la vida del riu i fer-hi un seguiment.

Seguint les directrius que ens marquen els tècnic del projecte i el full de camp que ens fan emplenar, és realitzen les següents d'actuacions:

1. Descriure el tram de Riu:

. Comprovar l'olor i el color de l'aigua (transparenta, tèrbol, amb escumes, etc.). Mirar com flueix

. Veure les condicions en què es troben els marges (vegetació abundosa o no, erosió, canalització, presència de deixalles, activitats a la zona de la ribera de tipus industrial, agrícola, ramadera o d'esbarjo, proximitat de la carretera, camins o vies, etc.

2. Estudiar l'Ecosistema Aquàtic:

. Amplada, fondària i cabal del riu (mitja)

. Tipus de substrat del fons del riu: fang, sorra, grava, còdols, roques grans, fullaraca, etc.

. Característiques físiques i químiques de l'aigua: temperatura, anàlisis de pH (acidesa), nitrats i nitrits, duresa, grau de transparència.

. Vida del riu: Identificar plantes aquàtiques, peixos, amfibis, rèptils, ocells, mamífers

Buscar i identificar els macroinvertebrats. La presència o no d'aquests organismes ens donen idea de l'estat de salut.

3. Recopilar dades, complimentar la fitxa de camp i determinar el nivell de salut (sa, primers símptomes, malalt, greu o molt greu). Enviar dades a Projecte Rius perquè puguin elaborar l'informe anual sobre l'estat dels nostres rius amb totes les dades recollides dels grups participants en el projecte.

El Projecte Rius ens dona la possibilitat als veïns i amics de Les Arenes, d'apropar-nos al nostre riu.

Salvador i Rosa
 

Campanyes d'inspecció de rius